Gigsgigscloud,新加坡 vps测评 ,三网ntt,电信劝退

VPS评测评论字数 6817阅读模式

看到Gigsgigscloud有新加坡的云服务器,这里,大鸟购入一台,踩坑用,关注gigs的童鞋可以关注。后来经过测评,发现三网基本都是走的ntt,电信劝退。

Gigsgigscloud,新加坡 vps测评 ,三网ntt,电信劝退-图片1

1、官网

网址https://www.gigsgigscloud.com

2、测配机器配置

标注红色文字的即为今天的测评机器!!,乞丐版为30M带宽!!

测试IP:27.122.58.210

内存 CPU SSD 带宽 流量 价格 购买
0.5G 1核 15G 30M 0.4G $5.8/月 链接
1G 2核 30G 50M 0.7G $9.8/月 链接
2G 3核 60G 50M 1.0G $16.8/月 链接

3、系统信息

cpu型号隐藏了,磁盘io看着还不错。

Gigsgigscloud,新加坡 vps测评 ,三网ntt,电信劝退-图片2

4、杂项测试

媒体信息等

Gigsgigscloud,新加坡 vps测评 ,三网ntt,电信劝退-图片3

国内测速,这里看三网速度电信跑的一塌糊涂。移动联通尚可。

Gigsgigscloud,新加坡 vps测评 ,三网ntt,电信劝退-图片4

国外测速,欧美测试,比国内测试好很多。

Gigsgigscloud,新加坡 vps测评 ,三网ntt,电信劝退-图片5

FIO测试

Gigsgigscloud,新加坡 vps测评 ,三网ntt,电信劝退-图片6

5、路由测试

联通回程,走ntt,绕日本,回到国内,联通走的是as4808!!

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1 43.245.198.1 0.33 ms AS55799,AS63916 Singapore, techavenue.net
 2 192.80.17.165 24.45 ms AS2914 United States, ntt.com
 3 129.250.2.148 1.12 ms AS2914 United States, ntt.com
 4 129.250.2.67 65.37 ms AS2914 United States, ntt.com
 5 129.250.7.33 65.53 ms AS2914 United States, ntt.com
 6 129.250.9.186 126.29 ms AS2914 United States, ntt.com
 7 219.158.16.81 97.29 ms AS4837 China, ChinaUnicom
 8 219.158.18.69 114.09 ms AS4837 China, ChinaUnicom
 9 202.96.12.14 120.38 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
10 61.148.7.82 121.73 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
11 124.65.194.42 100.64 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
12 61.135.113.158 114.00 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
13 *
14 123.125.99.1 97.52 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1 43.245.198.1 0.31 ms AS55799,AS63916 Singapore, techavenue.net
 2 192.80.17.165 1.25 ms AS2914 United States, ntt.com
 3 129.250.2.148 1.56 ms AS2914 United States, ntt.com
 4 129.250.2.67 65.63 ms AS2914 United States, ntt.com
 5 129.250.2.128 65.94 ms AS2914 United States, ntt.com
 6 129.250.66.86 81.61 ms AS2914 United States, ntt.com
 7 219.158.6.185 95.62 ms AS4837 China, ChinaUnicom
 8 219.158.8.245 93.54 ms AS4837 China, ChinaUnicom
 9 *
10 58.247.221.178 94.54 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
11 139.226.225.22 93.11 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
12 58.247.8.153 96.54 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
13 *
14 *
15 *
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1 43.245.198.1 0.48 ms AS55799,AS63916 Singapore, techavenue.net
 2 192.80.17.165 1.03 ms AS2914 United States, ntt.com
 3 129.250.4.93 0.87 ms AS2914 United States, ntt.com
 4 129.250.2.243 68.55 ms AS2914 United States, ntt.com
 5 129.250.3.56 70.96 ms AS2914 United States, ntt.com
 6 219.158.42.5 85.22 ms AS4837 China, ChinaUnicom
 7 219.158.97.26 88.52 ms AS4837 China, ChinaUnicom
 8 219.158.8.113 88.87 ms AS4837 China, ChinaUnicom
 9 120.82.0.158 88.87 ms AS17816 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10 120.80.175.78 83.55 ms AS17622 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *

联通去程,联通169,走中国香港pccw,最后到新加坡!!

Gigsgigscloud,新加坡 vps测评 ,三网ntt,电信劝退-图片7

电信回程,比如北京电信走ntt,绕日本,回到到中国香港,最后回到内地!

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1 43.245.198.1 0.31 ms AS55799,AS63916 Singapore, techavenue.net
 2 192.80.17.165 20.31 ms AS2914 United States, ntt.com
 3 129.250.4.93 1.65 ms AS2914 United States, ntt.com
 4 129.250.2.92 1.17 ms AS2914 United States, ntt.com
 5 183.91.56.121 315.49 ms AS4134 China, Hong Kong, ChinaTelecom
 6 202.97.93.157 318.30 ms AS4134 China, ChinaTelecom
 7 202.97.51.162 323.75 ms AS4134 China, ChinaTelecom
 8 202.97.24.205 332.67 ms AS4134 China, ChinaTelecom
 9 *
10 180.149.128.9 318.81 ms AS23724 China, Beijing, ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1 43.245.198.1 0.80 ms AS55799,AS63916 Singapore, techavenue.net
 2 192.80.17.165 1.06 ms AS2914 United States, ntt.com
 3 129.250.2.148 2.13 ms AS2914 United States, ntt.com
 4 129.250.2.92 11.41 ms AS2914 United States, ntt.com
 5 183.91.56.121 298.10 ms AS4134 China, Hong Kong, ChinaTelecom
 6 *
 7 *
 8 202.97.57.26 314.98 ms AS4134 China, ChinaTelecom
 9 61.152.24.229 313.99 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
10 101.95.207.6 309.06 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
11 101.95.225.38 300.76 ms AS4811 China, Shanghai, ChinaTelecom
12 101.227.255.34 334.92 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
13 180.153.28.5 321.15 ms AS4812 China, Shanghai, ChinaTelecom
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1 43.245.198.1 1.16 ms AS55799,AS63916 Singapore, techavenue.net
 2 192.80.17.165 0.84 ms AS2914 United States, ntt.com
 3 *
 4 129.250.2.67 70.51 ms AS2914 United States, ntt.com
 5 129.250.2.176 171.81 ms AS2914 United States, ntt.com
 6 129.250.2.104 170.37 ms AS2914 United States, ntt.com
 7 218.30.53.108 201.32 ms AS4134 United States, California, Los Angeles, ChinaTelecom
 8 202.97.50.21 200.00 ms AS4134 China, ChinaTelecom
 9 *
10 *
11 202.97.94.133 224.51 ms AS4134 China, ChinaTelecom
12 113.108.209.1 211.66 ms AS58466 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

电信去程,电信163,过中国香港,回到新加坡!

Gigsgigscloud,新加坡 vps测评 ,三网ntt,电信劝退-图片8

移动回程,移动稍好,只经过中国香港,回到内地。

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1 43.245.198.1 0.40 ms AS55799,AS63916 Singapore, techavenue.net
 2 *
 3 *
 4 *
 5 221.176.19.41 39.23 ms AS9808 China, ChinaMobile
 6 221.176.24.101 88.05 ms AS9808 China, ChinaMobile
 7 111.24.14.141 41.14 ms AS9808 China, ChinaMobile
 8 111.24.14.82 88.45 ms AS9808 China, ChinaMobile
 9 211.136.204.89 94.25 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 211.139.180.110 89.92 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 211.139.180.106 44.60 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12 120.196.212.25 93.46 ms AS56040 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1 43.245.198.1 0.37 ms AS55799,AS63916 Singapore, techavenue.net
 2 *
 3 223.118.3.117 43.65 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
 4 223.120.3.121 43.81 ms AS58453 China, ChinaMobile
 5 *
 6 *
 7 221.183.55.22 97.52 ms AS9808 China, ChinaMobile
Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1 43.245.198.1 0.37 ms AS55799,AS63916 Singapore, techavenue.net
 2 *
 3 223.118.4.177 36.03 ms AS58453 China, Hong Kong, ChinaMobile
 4 221.183.30.169 91.07 ms AS9808 China, ChinaMobile
 5 221.176.24.61 88.12 ms AS9808 China, ChinaMobile
 6 221.176.22.237 45.83 ms AS9808 China, ChinaMobile
 7 *
 8 111.24.2.109 123.66 ms AS9808 China, ChinaMobile
 9 111.24.14.54 122.00 ms AS9808 China, ChinaMobile
10 *
11 *
12 211.136.67.166 126.71 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile
13 *
14 *
15 *
16 211.136.25.153 121.43 ms AS56048 China, Beijing, ChinaMobile

移动去程,还是走的cmi线路,经过中国香港,回到新加坡!!

Gigsgigscloud,新加坡 vps测评 ,三网ntt,电信劝退-图片9

6、路由掉包

大白天的测试,掉包已经是这样了,晚高峰,不敢想象!!

Gigsgigscloud,新加坡 vps测评 ,三网ntt,电信劝退-图片10

7、ping值

数据提供,ping.chinaz.com,看到这个ping值,你能想象到这个线路有多差!!

Gigsgigscloud,新加坡 vps测评 ,三网ntt,电信劝退-图片11

8、Geekbench 5 Benchmark Test

单核,339,性能低下。

详细,https://browser.geekbench.com/v5/cpu/8743758

Gigsgigscloud,新加坡 vps测评 ,三网ntt,电信劝退-图片12

9、最后

线路总结,电信和联通回程走了ntt,绕道日本,或者美国。移动稍好,回程只经过中国香港。去程,三网都只经过中国香港回到新加坡。但是因为回程太差,所以总体线路还是很不好。

其他,机器性能低下,个人觉得,给的带宽也太小了,电信用户劝退,联通和移动,可以试试!

Gigsgigscloud日本软银vps测评:https://www.daniao.org/14453.html

weinxin
我的微信
微信公众号
关注大鸟博客公众号
 
大鸟
匿名

发表评论

匿名网友
:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:
确定

拖动滑块以完成验证